Zásady ochrany osobních údajů

Velice nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochrana soukromí je pro vedení společnosti Schwank CZ, s.r.o. obzvlášť důležitá. Použití webových stránek společnosti Schwank CZ, s.r.o. je obecně možné bez poskytnutí osobních údajů. V případě, že by si subjekt údajů přál využívat zvláštních služeb naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, však může být nutné zpracování osobních údajů. V případě, že se zpracování osobních údajů vyžaduje a pro takové zpracování neexistuje žádný právní základ, pak subjekt údajů vždy žádáme o svolení.

 

Zpracování osobních údajů, jako například jména, adresy, emailové adresy či telefonního čísla subjektu údajů je vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (DS-GVO) a v souladu s ustanoveními o ochraně údajů specifickými pro danou zemi, která se vztahují na společnost Schwank CZ,s.r.o. Těmito zásadami ochrany soukromí se naše společnost snaží informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále budou subjekty údajů informovány o svých právech v rámci těchto zásad ochrany soukromí.

 

Společnost Schwank CZ,s.r.o., jakožto subjekt odpovědný za zpracování údajů, zavedla četná technická i organizační opatření k zajištění nejkomplexnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Nicméně, přenos údajů prostřednictvím internetu může obecně přinášet zranitelnost z hlediska bezpečnosti a absolutní ochranu tudíž zaručit nelze. Z tohoto důvodu mají všechny subjekty údajů možnost nám osobní údaje podávat prostřednictvím alternativních způsobů, například po telefonu.

 

1. Vymezení pojmů

 

Zásady ochrany soukromí společnosti Schwank CZ, s.r.o. vycházejí z terminologie používané evropskými orgány v rámci směrnic a nařízení v době vydání obecného nařízení o ochraně údajů (DS-GVO). Naše zásady ochrany soukromí by měly být snadno čitelnými i pochopitelnými jak pro veřejnost, tak i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili použitou terminologii.

 

V těchto zásadách ochrany soukromí používáme následující pojmy, mimo jiné včetně těchto:

 

 • a) Osobní údaje

   

  Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

   

 • b)Subjekt údajů

   

  Subjektem údajů je kterákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány správcem údajů.

   

 • c) Zpracování

   

  Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhodnocování, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

   

 • d) Omezení zpracování

   Omezením zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

   

 • e) Profilování

   

  Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

   

 • f) Pseudonymizace

   

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

   

 • g) Správce nebo správce údajů

   

  Správce nebo správce údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

   

 • h) Zpracovatel údajů

   

  Zpracovatel údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

   

 • i) Příjemce údajů

   Příjemce údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují.

   

 • j) Třetí strana

   

  Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

   

 • k) Souhlas

   

  Souhlasem je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává v konkrétním případě prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

   

2. Název a adresa správce údajů

 

Správce údajů v tom smyslu, jak jej vymezují obecné nařízení o ochraně údajů, jiné příslušné zákony o ochraně údajů v členských státech Evropské unie i ostatní ustanovení týkající se ochrany údajů, je:

 

Schwank CZ, s.r.o.

náměstí Republiky 1

614 00, Brno

Česká republika

Tel.: +420 545 211 530

E-mail: info@schwank.cz

Webové stránky: www.schwank.cz

 

3. Soubory cookie

 

Webové stránky společnosti Schwank CZ, s.r.o. využívají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou umisťovány a uchovávány v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

 

Mnohé webové stránky a servery využívají soubory cookie. Mnohé soubory cookie obsahují takzvané cookie ID. Cookie ID je jedinečný identifikátor daného souboru cookie. Skládá se z řady znaků, jejichž prostřednictvím lze internetové stránky a servery přiřazovat ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl daný soubor cookie uložen. To umožňuje, aby navštěvované webové stránky a servery rozlišovaly individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Určitý webový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat podle jedinečného cookie ID.

 

Prostřednictvím užívání souborů cookie je společnost Schwank CZ, s.r.o. schopna uživatelům těchto webových stránek poskytovat přístupnější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

 

Používáním souborů cookie je možné informace a služby na našich webových stránkách ve prospěch uživatele optimalizovat. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno, rozpoznávat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je usnadnit uživatelům využívání našich webových stránek. Například uživatel internetových stránek, které využívají soubory cookie, nemusí opětovně zadávat své přihlašovací údaje pokaždé, kdy dané webové stránky navštíví, jelikož to činí webové stránky a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v online prodejně. Online prodejna si na základě souboru cookie pamatuje položky, které zákazník do virtuálního nákupního košíku umístil.

 

Subjekt údajů může použití souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek kdykoli zabránit, a to tím, že změní příslušné nastavení používaného internetového prohlížeče, čímž trvale odmítne nastavování souborů cookie. Dále lze již nastavené soubory cookie prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů kdykoli vymazat. Toto je možné ve všech běžných webových prohlížečích. V případě, že subjekt údajů nastavování souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči deaktivuje, je možné, že nebudou v plném rozsahu použitelné veškeré funkce našich webových stránek.

 

4. Shromažďování obecných údajů a informací

 

Webové stránky společnosti Schwank CZ, s.r.o. shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, kdy subjekt údajů nebo automatizovaný systém vstoupí na webové stránky. Tyto obecné údaje a informace jsou uchovávány v protokolových souborech daného serveru. Mohou se shromažďovat následující informace: (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) internetová stránka, ze které přístupový systém dorazí na naše webové stránky (takzvané reference), (4) podstránky, ke kterým lze na našich webových stránkách prostřednictvím přístupového systému získat přístup, (5) datum a čas vstupu na webového stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) další podobné údaje a informace používané pro ochranu v případě útoků proti našim systémům informačních technologií.

 

Při používání těchto obecných údajů a informací nevyvozuje společnost Schwank CZ,s.r.o. žádné závěry o subjektu údajů. Tyto údaje jsou naopak nezbytné k (1) správnému dodávání obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na nich, (3) zajištění nepřetržitého fungování našich systémů informačních technologií a technologií našich webových stránek, jakož i (4) poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro prosazování zákona v případě kybernetického útoku. Společnost Schwank CZ, s.r.o. tyto anonymně shromážděné údaje a informace vyhodnocuje, a to jak statisticky, tak i s cílem zvyšování ochrany údajů i bezpečnosti údajů v naší společnosti za účelem, v konečném důsledku, zajištění nejlepší možné úrovně ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje protokolových souborů serveru jsou uchovávány odděleně od veškerých osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

 

5. Přihlášení k odběru našeho zpravodaje

 

Na webových stránkách společnosti Schwank CZ, s.r.o. mají uživatelé možnost se přihlásit k odběru zpravodaje naší společnosti. To, které osobní údaje jsou při přihlášení k odběru zpravodaje přenášeny správci údajů, lze zjistit ze vstupní masky používané k tomuto účelu.

 

Společnost Schwank CZ, s.r.o. své zákazníky a obchodní partnery v pravidelných intervalech informuje prostřednictvím zpravodaje o nabídkách společnosti. Zpravodaj naší společnosti může subjekt údajů dostávat pouze v případě, že (1) subjekt údajů má platnou emailovou adresu a (2) subjekt údajů se k odběru zpravodaje zaregistruje. Pro právní účely se na emailovou adresu zadanou subjektem údajů před prvním zasláním zpravodaje zasílá potvrzovací email využívající postup dvojitého kladného projevu vůle. Tento potvrzovací email se využívá k ověření toho, zda majitel emailové adresy jakožto subjekt údajů příjem zpravodaje skutečně odsouhlasil.

 

Po přihlášení k odběru zpravodaje rovněž uchováváme IP adresu počítačového systému používaného subjektem údajů v době registrace, jakož i datum a čas registrace tak, jak je to určeno Poskytovatelem internetových služeb (ISP). Shromažďování těchto údajů je nezbytné za účelem pochopení (potenciálního) pozdějšího zneužití emailové adresy subjektu údajů a tudíž slouží jakožto právní ochrana správce údajů.

 

Osobní údaje shromažďované pro účely registrace k odběru zpravodaje budou využívány výhradně pro zasílání našeho zpravodaje. Osoby přihlášené k odběru zpravodaje mohou být rovněž emailem informováni v případě, že je to nezbytné pro zpracování služby zpravodaje nebo registrace, k čemuž může dojít v případě změn zpravodaje nebo technických změn. Osobní údaje shromážděné v rámci služby zpravodaje se nebudou nijak sdělovat třetím stranám. Přihlášení k odběru našeho zpravodaje může subjekt údajů kdykoli zrušit. Souhlas s uchováváním osobních údajů, které nám subjekt údajů pro účely zasílání zpravodaje poskytl, může být kdykoli odvolán. Pro účely odvolání souhlasu existuje v každém zpravodaji odpovídající odkaz. Je také možné se z odběru zpravodaje kdykoli odhlásit přímo na webových stránkách správce, nebo správce informovat jakýmkoli jiným způsobem.

 

6. Sledování zpravodaje

 

Zpravodaje společnosti Schwank CZ, s.r.o. obsahují takzvané sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní obrázek, který je vložený do takových emailů, které jsou zasílány ve formátu HTML, aby se umožnilo zaznamenávání protokolových souborů a analýza protokolových souborů. To umožňuje statistické vyhodnocování úspěchu či neúspěchu online marketingových kampaní. S pomocí vloženého sledovacího pixelu je společnost Schwank CZ, s.e.o. schopna zjistit, zda a kdy byl email subjektem údajů otevřen a které odkazy v emailu byly subjektem údajů zvoleny.

 

Takovéto osobní údaje shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů obsažených ve zpravodajích budou správcem uchovávány a vyhodnocovány za účelem optimalizace dodávání zpravodajů a k lepšímu přizpůsobování obsahu budoucích zpravodajů zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou sdělovány třetím stranám. Subjekty údajů mají právo samostatné prohlášení o souhlasu udělené prostřednictvím postupu dvojitého kladného projevu vůle kdykoli odvolat. Po odvolání budou tyto osobní údaje správcem vymazány. Společnost Schwank CZ, s.r.o. automaticky považuje zrušení odběru zpravodaje za odvolání.

 

7. Kontakt prostřednictvím webových stránek

 

Na základě právních předpisů obsahují webové stránky společnosti Schwank CZ, s.r.o. informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje i všeobecnou adresu takzvané elektronické pošty (e-mailová adresa). V případě, že subjekt údajů kontaktuje správce emailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje poskytnuté subjektem údajů budou automaticky uloženy. Takové osobní údaje, dobrovolně přenesené subjektem údajů správci, jsou uchovávány za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Nedochází k žádnému sdělování těchto osobních údajů třetím stranám.

 

8. Pravidelné mazání a blokování osobních údajů

 

Správce osobní údaje subjektu údajů zpracovává a uchovává pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchování nebo případně po dobu stanovenou evropskými orgány prostřednictvím směrnic a nařízení nebo jakýmikoli jinými zákonodárci prostřednictvím zákonů či předpisů, které se vztahují na správce.

V případě, že účel uchování již neplatí, nebo v případě, že doba uchování stanovená evropskými orgány prostřednictvím směrnic a nařízení nebo jakýmkoli jiným příslušným zákonodárcem uplyne, budou osobní údaje v souladu se zákonnými ustanoveními pravidelně blokovány či vymazány.

 

9. Práva subjektů údajů

 

 • a) Právo na potvrzení

   

  Všechny subjekty údajů mají právo, stanovené evropskými orgány prostřednictvím směrnic a nařízení, požádat o potvrzení od správce o tom, zda jsou osobní údaje jeho se týkající zpracovávány. V případě, že má subjekt údajů zájem tohoto práva na potvrzení využít, může se kdykoli obrátit na pracovníky správce údajů.

   

 • b) Právo na informace

   

  Všechny subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo, stanovené evropskými orgány prostřednictvím směrnic a nařízení, kdykoli získat od správce údajů bezplatně informace o osobních údajích, které jsou o nich uchovávány, i kopii takových informací. Evropské orgány prostřednictvím směrnic a nařízení subjektu údajů dále také udělily právo na přístup k následujícím informacím:

   

  • Účely zpracování
  • Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo teprve budou sděleny, zejména v případě příjemců v třetích zemích nebo mezinárodních organizací
  • Pokud možno, plánovaná doba trvání, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo, není-li to možné, kritéria pro určování této doby trvání
  • Existující právo na opravu nebo výmaz osobních údajů jich se týkajících nebo na omezení zpracování ze strany správce údajů nebo právo vznést námitku proti takovému zpracování
  • Existující právo se odvolat k regulačnímu orgánu
  • V případě, že osobní údaje nejsou shromážděny od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o původu údajů
  • Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle článku 22 odst. 1 a 4 DS-GVO (obecného nařízení o ochraně údajů) a – alespoň v těchto případech – významné informace o daném postupu, jakož i o rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování na subjekt údajů.

   

  Kromě toho má subjekt údajů právo na přístup, pokud jde o to, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Je-li tomu tak, pak má subjekt údajů rovněž právo získat informace o příslušných zárukách v souvislosti s předanými údaji.

   

  V případě, že subjekt údajů má zájem toto právo na informace vykonat, může se kdykoli obrátit na pracovníky správce údajů.

   

 • c) Právo na opravu

   

  Všechny subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo, stanovené evropskými orgány prostřednictvím směrnic a nařízení, požádat o okamžitou opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů, které se jich týkají. Dále má subjekt údajů právo, pro účely zpracování, požádat o doplnění neúplných osobních údajů – včetně prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

   

  V případě, že subjekt údajů má zájem toto právo na opravu vykonat, může se kdykoli obrátit na pracovníky správce údajů.

   

 • d) Právo na výmaz (právo na odstranění údajů)

   

  Všechny subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo, stanovené evropskými orgány prostřednictvím směrnic a nařízení, požadovat, aby správce osobní údaje jich se týkající okamžitě vymazal, za předpokladu, že je splněn jeden z následujících důvodů a zpracování se nevyžaduje:

   

  • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro takové účely, pro které již nejsou potřebné.
  • Subjekt údajů odvolá souhlas, na kterém bylo zpracování založeno, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO (obecného nařízení o ochraně údajů) nebo článkem 9 odst. 2 písm. a) DS-GVO a pro zpracování chybí jakýkoli jiný právní základ.
  • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 odst. 1 DS-GVO a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle článku 21 odst. 2 DS-GVO.
  • Osobní údaje byly zpracovávány nezákonně.
  • Výmaz osobních údajů je nezbytný ke splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo podle vnitrostátního práva, které se vztahuje na správce údajů.
  • Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu ke službám informační společností nabízeným podle článku 8 odst. 1 DS-GVO.

   

  V případě, že jeden z výše uvedených důvodů platí a subjekt údajů má zájem iniciovat výmaz osobních údajů uchovávaných u společnosti Schwank CZ, s.r.o., může se kdykoli obrátit na pracovníky správce údajů. Pracovník společnosti Schwank CZ, s.r.o. zařídí okamžité splnění žádosti o výmaz.

   

  V případě, že osobní údaje byly společností Schwank CZ,s.r.o. zveřejněny, a v případě, že naše společnost je jakožto odpovědný správce povinna osobní údaje podle článku 17 odst. 1 DS-GVO vymazat, přijme společnost Schwank CZ, s.r.o. příslušná opatření, při zohlednění dostupných technologií a nákladů na realizaci takových opatření, včetně opatření technické povahy, aby informovala ostatní správce údajů zpracovávající zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů požádal, aby byly vymazány jakékoli odkazy na takové osobní údaje i jakékoli kopie či replikace takových osobních údajů, a to do té míry, v jaké se zpracování nevyžaduje. Pracovní společnosti Schwank CZ, s.r.o. zařídí nezbytné kroky podle jednotlivého případu.

   

 • e) Právo na omezení zpracování

   

  Všechny subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo, stanovené evropskými orgány prostřednictvím směrnic a nařízení, požádat správce o omezení zpracování údajů v případě, že je splněna jedna z následujících podmínek:

   

  • Přesnost osobních údajů je subjektem údajů zpochybněna, a to na dobu, která správci umožní přesnost osobních údajů ověřit.
  • Zpracování je nezákonné, subjekt údajů odmítne výmaz osobních údajů, a namísto toho žádá o omezení užití daných osobních údajů.
  • Správce osobní údaje pro účely zpracování již nepotřebuje, avšak subjekt údajů dané údaje požaduje pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků.
  • Subjekt údajů podal námitku proti zpracování podle článku 21 odst. 1 DS-GVO a není dosud jasné, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

   

  V případě, že jedna z výše uvedených podmínek je splněna a subjekt údajů má zájem požádat o omezení osobních údajů uchovávaných společností Schwank CZ,s.r.o., může se kdykoli obrátit na pracovníky správce údajů. Pracovník společnosti Schwank CZ,s.r.o. dá podnět k omezení zpracování.

   

 • f) Právo na přenositelnost údajů

   

  Všechny subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo, stanovené evropskými orgány prostřednictvím směrnic a nařízení, získat osobní údaje, které se jich týkají a které od nich správce obdržel, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Mají rovněž právo na předání těchto údajů jinému správci, a to aniž by tomu správce, který osobní údaje obdržel, bránil, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO nebo článku 9 odst. 2 písm. a) DS-GVO nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO a zpracování se provádí prostřednictvím automatizovaných procesů, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

   

  Dále má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle článku 20 odst. 1 DS-GVO právo, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné a nemá-li to dopad na práva a svobody jiných osob.

   

  K uplatnění práva na přenositelnost údajů se subjekt údajů může kdykoli obrátit na pracovníky společnosti Schwank CZ, s.r.o.

   

 • g) Právo vznést námitku

   

  Všechny subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo, stanovené evropskými orgány prostřednictvím směrnic a nařízení, kdykoli z důvodů vyplývajících z jejich konkrétní situace podat námitku proti zpracování jejich osobních údajů, které byly zpracovány podle článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DS-GVO. To se také vztahuje na profilování na základě těchto ustanovení.

   

  Společnost Schwank CZ, s.r.o. již nebude zpracovávat osobní údaje v případě námitky, ledaže dokážeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo je zpracování pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků.

 •  

  V případě, že společnost Schwank CZ, s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem provozování přímé zásilky, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. To se také vztahuje na profilování do té míry, v jaké je spojeno s takovou přímou zásilkou. V případě, že subjekt údajů vznese vůči společnosti Schwank CZ, s.r.o. pro účely marketingu formou přímé zásilky námitku, nebude společnost Schwank CZ, s.r.o. osobní údaje pro tyto účely již zpracovávat.

   

  Dále má subjekt údajů právo, z důvodů vyplývajících ze své konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování osobních údajů jich se týkajících ve společnosti Schwank CZ, s.r.o. pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle článku 89 odst. 1 DS-GVO, ledaže je takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

   

  V případě, že subjekt údajů má zájem toto právo na vznesení námitky vykonat, může se kdykoli obrátit na pracovníky či jiné zaměstnance společnosti Schwank CZ, s.r.o.

 • Subjekt údajů má rovněž možnost, v kontextu využívání služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, vykonat své právo na vznesení námitky prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací.

   

 • h) Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

   

  Všechny subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo, stanovené evropskými orgány prostřednictvím směrnic a nařízení, nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ně právní účinky nebo se jich obdobným způsobem významně dotýká, za předpokladu, že toto rozhodnutí není (1) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) povolené právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

   

  V případě, že dané rozhodnutí (1) je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, společnost Schwank CZ, s.r.o. přijme vhodná opatření na ochranu práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

   

  V případě, že subjekt údajů má zájem práva týkající se automatizovaných rozhodnutí vykonat, může se kdykoli obrátit na pracovníky správce.

   

 • i) Právo odvolat souhlas v oblasti ochrany údajů

   

  Všechny subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo, stanovené evropskými orgány prostřednictvím směrnic a nařízení, kdykoli odvolat svůj souhlas ke zpracování osobních údajů.

   

  V případě, že subjekt údajů má zájem své právo odvolat souhlas vykonat, může se kdykoli obrátit na pracovníky správce.

   

10. Ochrana údajů v žádostech a při procesu vyřizování žádostí

 

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování žádostí. Toto zpracování se může rovněž provádět elektronicky. Je tomu tak zejména v případech, kdy žadatel podá správci odpovídající dokumenty k žádosti elektronickými prostředky, například emailem nebo prostřednictvím webového formuláře k dispozici na webových stránkách. V případě, že správce uzavře s žadatelem pracovní smlouvu, budou přenesené údaje uchovávány pro účely pracovního vztahu v souladu s právními předpisy. V případě, že ze strany správce nedojde k uzavření pracovní smlouvy s žadatelem, budou dokumenty k žádosti automaticky vymazány dva měsíce od ohlášení rozhodnutí o odmítnutí, ledaže výmazu brání jiné oprávněné zájmy správce. Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní břemeno v řízení podle Všeobecného zákona o rovnosti (AGG).

 

11. Zásady ochrany soukromí pro uplatnění a využívání Google Analytics (s funkcí anonymizace)

 

Správce do těchto webových stránek začlenil složku Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je službou webové analýzy. Webová analýza je získávání, shromažďování a analyzování údajů o chování návštěvníků na webových stránkách. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje údaje týkající se toho, ze kterých webových stránek subjekt údajů na jiné webové stránky přešel (takzvané reference), které podstránky webových stránek byly navštíveny, nebo jak často a po jak dlouhou dobu návštěvy byla podstránka prohlížena. Webová analýza se používá zejména k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a výnosů reklamy na internetu.

 

Společností provozující složku Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Správce využívá doplněk „_gat._anonymizeIp“ k webové analýze prostřednictvím Google Analytics. Prostřednictvím tohoto doplňku bude IP adresa internetového přístupu subjektu údajů společností Google zkrácena a anonymizována, je-li přístup na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo z jiného členského státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

 

Účelem složky Google Analytics je analyzovat toky návštěvníků na našich webových stránkách. Google tyto získané údaje a informace využívá mimo jiné k vyhodnocování využívání našich webových stránek, k sestavování online zpráv pro nás s uvedením činností na našich webových stránkách, a k poskytování jiných služeb s využíváním našich webových stránek souvisejících.

 

Google Analytics využívá soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Co jsou soubory cookie, již by vysvětleno výše. Použitím tohoto souboru cookie se společnosti Google umožňuje analyzovat využívání našich webových stránek. Pokaždé, kdy je navštívena některá ze stránek těchto webových stránek, které jsou provozovány správcem údajů a obsahují začleněnou složku Google Analytics, internetový prohlížeč na systému informačních technologií subjektu údajů je příslušnou složkou Google Analytics automaticky podnícen k tomu, aby společnosti Google podal údaje pro účely online analýzy. V rámci tohoto technického procesu bude Google mít vědomí o osobních údajích, jako je například IP adresa subjektu údajů, kteréžto údaje společnosti Google slouží mimo jiné k sledování původu návštěvníků a kliknutí, a následně k tomu, aby bylo možné účtovat provize.

 

Soubor cookie uchovává osobně identifikovatelné informace, jako například čas přístupu, místo, ze kterého k přístupu došlo, a četnost návštěv našich webových stránek subjektem údajů. Během každé návštěvy našich webových stránek jsou společnosti Google ve Spojených státech amerických přenášeny osobní informace, včetně IP adresy internetového připojení použitého subjektem údajů. Tyto osobní informace jsou společností Google uchovávány ve Spojených státech amerických. Google může takové osobní údaje shromážděné prostřednictvím tohoto technického procesu přenášet třetím stranám.

 

Subjekt údajů může nastavování souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek zabránit, jak je uvedeno výše, a to kdykoli prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tudíž vznést trvalou námitku proti nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google v tom, aby nastavila soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený ze strany Google Analytics kdykoli vymazat, a to prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

 

Dále má subjekt údajů možnost vznést námitku proti a zabránit shromažďování údajů vytvářených ze strany Google Analytics ohledně užívání těchto webových stránek a zpracování těchto údajů ze strany společnosti Google. K tomu, aby tak učinil, musí subjekt údajů stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče prostřednictvím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informsuje Google Analytics prostřednictvím JavaScript o tom, že žádné údaje či informace o návštěvách webových stránek nelze přenášet do Google Analytics. Instalace tohoto doplňku prohlížeče je společností Google považována za námitku. V případě, že systém informačních technologií subjektu údajů je později vymazán, formátován či přeinstalován, musí subjekt údajů doplněk prohlížče přeinstalovat, aby se Google Analytics zablokoval. V případě, že doplněk prohlížeče je subjektem údajů nebo jakoukoli jinou osobou v rámci jeho sféry kontroly odinstalován či zablokován, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo znovu zprovoznit.

 

Další informace a zásady ochrany soukromí společnosti Google jsou k dispozici na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a na www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics je podrobněji vysvětlen na https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

12. Právní základ zpracování

 

Článek 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO slouží naší společnosti jako právní základ pro úkony zpracování, při kterých získáváme souhlas k určitému účelu zpracování. V případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož je subjekt údajů stranou, jako je tomu například u úkonů zpracování nezbytných pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby nebo protiplnění, zakládá se zpracování na článku 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO. Totéž platí pro úkony zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů či služeb. V případě, že se na naši společnost vztahuje právní povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, jako například plnění daňových povinností, zakládá se zpracování na článku 6 odst. 1 písm. c) DS-GVO. Ve výjimečných případech může zpracování osobních údajů být nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by došlo ke zranění návštěvníka našich prostor, a jeho jméno, věk, zdravotní pojištění či jné životně důležité informace by se musely předat lékaři, nemocnici či jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na článku 6 odst. 1 písm. d) DS-GVO. Konečně by se úkony zpracování mohly zakládat na článku 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO. To je právním základem pro úkony zpracování, které nejsou pokryty kterýmkoli z výše uvedených právních základů, je-li zpracování nezbytné na ochranu oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, ledaže zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů mají přednost. Takové úkony zpracování jsou nám dovoleny zejména proto, že byly konkrétně stanoveny evropskými zákonodárnými orgány. V tomto ohledu lze mít za to, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (bod odůvodnění 47, článek 2 DS-GVO).

 

13. Oprávněné zájmy na zpracování, které jsou sledovány správcem nebo třetí stranou

 

Je-li zpracování osobních údajů založeno na článku 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO, spočívá náš oprávněný zájem v provozování naší obchodní činnosti ve prospěch všech našich zaměstnanců i našich akcionářů.

 

14. Doba, po kterou se osobní údaje uchovávají

 

Kritériem pro trvání uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchování. Po uplynutí předmětné doby budou odpovídající údaje pravidelně mazány, nejsou-li již pro plnění smlouvy nebo k uzavření smlouvy nezbytné.

 

15. Právní či smluvní požadavky na poskytnutí osobních údajů; nezbytnost uzavření smlouvy; povinnot subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

 

V zájmu objasnění uvádíme, že poskytnutí osobních informací je částečně vyžadováno zákonem (například daňovými předpisy) nebo může být důsledkem smluvních ujednání (například údaje o smluvní straně). Občas může být k uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musí být námi následně zpracovány. Například je subjekt údajů povinen nám poskytnout osobní informace, když s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouvu se subjektem údajů by nebylo možné uzavřít. Před tím, než subjekt údajů poskytne jakékoli osobní údaje, se musí obrátit na jednoho z našich pracovníků. Náš pracovník poskytne subjektu údajů individuálním způsobem informaci o tom, zda poskytnutí osobních údajů vyžaduje zákon nebo smlouva nebo zda se vyžaduje k uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout, i jaké jsou důsledky neposkytnutí osobních údajů.

 

16. Existence automatizovaného rozhodování

 

Jakožto odpovědná společnost automatizované rozhodování ani profilování neprovádíme.

 

Tyto zásady ochrany soukromí byly vytvořeny generátorem zásad ochrany soukromí DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH (Německé společnosti pro ochranu údajů) v Kolíně, která působí jako Externí pověřenec pro ochranu osobních údajů, ve spolupráci s právníkem se sídlem v Kolíně zabývajícím se právem ochrany údajů, Christianem Solmecke.

TOPNÉ SYSTÉMY

SERVIS

ENERGETICKÝ KALKULÁTOR

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK